Informacje ogólne

 1. Klient na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie ma możliwość zawierania umów sprzedaży na odległość z wykorzystaniem serwisu internetowego nw. Sklepu lub poprzez Telefon.
 2. Sklep internetowy działający pod adresem ceramikaoutlet.pl oraz nw. Zakupolinia prowadzone są przez CERAMIKA OUTLET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Ul. Młynarska 42/115 01-171 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000746652, posiadającą NIP 529-182-28-37 oraz REGON 381145134.
 3. Korzystanie z serwisu/sklepu ceramikaoutlet.pl (w tym również w zakresie niezbędnym do zawierania umów sprzedaży na telefon) oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości e-mail z informacjami handlowymi.
 4. CERAMIKA OUTLET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Baranowie – przy wykorzystaniu sklepu internetowego działającego pod adresem ceramikaoutlet.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.
 5. CERAMIKA OUTLET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Baranowie prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową.

Słownik pojęć

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

Sprzedawca – CERAMIKA OUTLET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Ul. Młynarska 42/115 01-171 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000746652, posiadająca NIP 529-182-28-37 oraz REGON 381145134.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem URL https://ceramikaoutlet.pl.

Klient – osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej składająca Zamówienie w Sklepie.

Konsument (Klient będący Konsumentem) – konsument w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub składająca Zamówienie w Sklepie niezwiązane bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, a także osoba fizyczna składająca Zamówienie w Sklepie bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że ww. czynność nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Towar – produkty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży w Sklepie i poprzez Zakupolinię i uwidocznione na stronie internetowej Sklepu.

Cena – cena Towaru wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT) umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca kosztów dostarczenia Towaru.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu lub Zakupolinii.

Koszt dostawy – koszt związany z dostarczeniem Towarów zamówionych z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu do miejsca wskazanego przez Klienta.

Zamówienie – zlecenie zakupu za Cenę Towarów złożone za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej Sklepu przez Klienta zgodnie z niniejszym regulaminem.

Zamówienie hurtowe – Zamówienie lub Zamówienia, którego/ych przedmiot (ilość zamówionych Towarów) i/lub częstotliwość wskazuje na chęć dalszej odsprzedaży Towarów, tj. przekraczające zapotrzebowanie przeciętnego gospodarstwa domowego.

Ochrona danych osobowych

 1. Dokonując rejestracji w Sklepie, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy.
 2. Dane osobowe przekazywane przez Klientów Sklepu są przetwarzane przez CERAMIKA OUTLET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Ul. Młynarska 42/115 01-171 Warszawa, która to spółka jest administratorem danych osobowych.

Powierzone dane osobowe, będą wykorzystywane wyłącznie w celu:

a) realizacji umowy,

b) w przypadku wyrażenia przez Klienta odrębnej zgody, w celu przesyłania mu informacji handlowych (newslettera), tj. między innymi w celu informowania o nowych Towarach, usługach, promocjach i innych wydarzeniach oferowanych przez Sprzedawcę. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.

 1. Dane osobowe Klientów oraz ich adresy e-mail nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem firm pośredniczących w transakcjach płatniczych, dostawców oraz podmiotów wyspecjalizowanych w świadczeniu usług wysyłki SMS lub MMS, dla których dane te są niezbędne do realizacji Zamówienia, tj. rozliczenia płatności, dostarczenia przesyłki, czy poinformowania Klienta o etapie realizacji Zamówienia.
 2. Każdy Klient ma prawo do kontroli przetwarzanych danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorach danych oraz dostępu do swoich danych celem ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Każdemu Klientowi po zarejestrowaniu się przysługuje wgląd do swoich danych oraz możliwość ich zmiany. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Opisy i zdjęcia Towarów

 1. Wszelkie informacje dotyczące Towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie ceramikaoutlet.pl, kierowane przez Sprzedawcę do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do składania ofert. Klient dokonując wypełniania Zamówienia za pomocą narzędzi dostępnych na stronie internetowej Sklepu, bądź składając Zamówienie poprzez Zakupolinię składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie Towaru lub uzgodnionych w trakcie składania Zamówienia poprzez Zakupolinię.
 2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych w Sklepie Towarów, były najbardziej jak to możliwe, zgodne z rzeczywistością. W przypadku zmiany niektórych parametrów technicznych przez producenta lub zmiany ceny Towaru, pracownik obsługi jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Klienta i umożliwienia wycofania Zamówienia.

Ceny

 1. Wszystkie Ceny Towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują Kosztów dostawy. Sprzedawca bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia dostarcza Klientowi informację o łącznej wartości Zamówienia obejmującej Cenę powiększoną o Koszty dostawy Towaru.
 2. Wszystkie Ceny Towarów podawane w Sklepie wiążące są wyłącznie przy złożeniu Zamówienia przez Sklep i obowiązują w chwili złożenia Zamówienia. Ceny w placówkach handlowych sieci CERAMIKA OUTLET mogą różnić się od Cen prezentowanych na stronach Sklepu.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Cen Towarów, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Skorzystanie z tego uprawnienia nie ma skutku względem zawartych umów przed dokonaniem tych zmian.

Zamówienia przez Sklep:

 1. Sklep przyjmuje Zamówienia poprzez stronę ceramikaoutlet.pl. Zamówienia realizowane będą w kolejności ich składania.
 2. Warunkiem złożenia ważnego Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia na stronie ceramikaoutlet.pl. Podczas składania Zamówienia wymagane jest uzupełnienie:

a) nazwy, koloru, rozmiaru i ilości Towaru,

b) imienia i nazwiska Klienta bądź odbiorcy,

c) dokładnego adresu dostawy,

d) numeru telefonu kontaktowego,

e) adresu e-mail Klienta.

 1. Otrzymanie złożonego Zamówienia jest potwierdzane przez Sprzedawcę drogą e-mailową, na wskazany przez Klienta adres mailowy.
 2. W dalszej kolejności, w następstwie złożonego przez Klienta Zamówienia, Sprzedawca udziela Klientowi informacji o potwierdzeniu przyjęcia płatności i przyjęciu Zamówienia do realizacji, co jest jednoznaczne z zawarciem w trybie ofertowym Umowy sprzedaży wiążącej obie strony transakcji.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 4. Zamówienie jest realizowane, o ile w fazie składania Zamówienia, zamówione Towary są dostępne w magazynach Sprzedawcy. W razie niemożności zrealizowania Zamówienia, z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, nie będzie ono zrealizowane, o czym Klient zostanie poinformowany, co jest jednoznaczne z brakiem zawarcia Umowy sprzedaży w trybie ofertowym.
 5. Sprzedawca wystawia dokument sprzedaży. Do każdego zamówionego Towaru dołączany jest paragon. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w formularzu Zamówienia należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT. Klient wyraża zgodę na wystawianie przez Sprzedawcę faktur elektronicznych w formie pliku pdf oraz ich wysyłanie na podany przez Klienta w formularzu Zamówienia adres e-mail. W przypadku zmiany przez Klienta adresu e-mail Klient zobowiązany jest do poinformowania Sprzedawcy o tej zmianie.
 6. Potwierdzenie przez Sprzedawcę złożenia Zamówienia przez Klienta (pkt 3 powyżej) nie jest równoznaczne z jego przyjęciem do realizacji (pkt 4 powyżej). Sprzedawca może odmówić przyjęcia do realizacji Zamówienia, także bez podania przyczyny, co jest jednoznaczne z brakiem zawarcia Umowy sprzedaży w trybie ofertowym. Sprzedawca ponadto zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji Zamówienia, w przypadku gdy podane przez Klienta dane w formularzu Zamówienia są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości, co do ich prawdziwości lub jeżeli płatności za Towar oraz Koszty dostawy nie zostaną uiszczone przez Klienta w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia. Sprzedawca w przypadku złożenia przez Klienta Zamówienia hurtowego również zastrzega sobie prawo do odstąpienia od jego realizacji (w tym od Zamówień składających się na Zamówienie hurtowe).
 7. Składając Zamówienie Klient oświadcza, że posiada co najmniej 16 lat, zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
 8. Od chwili złożenia Zamówienia do chwili wystawienia paragonu/faktury, Klient ma prawo anulowania Zamówienia lub zmiany danych koniecznych do wystawienia faktury. Anulowanie lub zmianę Zamówienia należy zgłosić e-mailem lub telefonicznie. Od chwili wysłania Towaru Klient nie może anulować lub zmienić Zamówienia.
 9. Przyjęcie do realizacji Zamówienia rozpoczyna się:

a) w przypadku Zamówień płatnych przelewem – w chwili wpływu należności na konto bankowe Sprzedawcy.

b) w przypadku Zamówień płatnych za pomocą karty kredytowej – w chwili autoryzacji transakcji przez odpowiednie centrum autoryzacyjne.

 1. Wszelkie płatności między Sprzedawcą, a Klientem następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy zwrot płatności ma nastąpić na rachunek prowadzony w walucie obcej, zostanie on zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych. Koszty ewentualnego przewalutowania (wynikającego ze zmiany kursu walutowego) i ewentualnych opłat z tym związanych ponosi wyłącznie Klient.

Zamówienia przez Telefon:

 1. Zamówienia przez telefon można składać w godzinach pracy Zakupolinii. Koszt połączenia ponoszony przez Klienta jest zgodny z taryfą operatora.
 2. Rozmowy telefoniczne są nagrywane. W przypadku nie wyrażenia przez Klienta zgody na nagrywanie rozmowy, nie może on złożyć Zamówienia.
 3. W celu połączenia z konsultantem Zakupolinii Klient wybiera tonowo podpowiadane mu opcje. Rozmowę z konsultantem może poprzedzać konieczność wysłuchania przez Klienta informacji automatycznych.
 4. W trakcie rozmowy telefonicznej Klient i konsultant ustalają przedmiot Zamówienia, w szczególności główne cechy Zamówienia, wartość poszczególnych elementów Zamówienia, czy miejsce dostawy. W związku z realizacją zamówienia Konsultant poprosi Klienta o podanie jego danych identyfikacyjnych. Pkt 2 tytułu „Zamówienia przez Sklep” stosuje się odpowiednio.
 5. Złożenie Zamówienia jest potwierdzane przez Sprzedawcę drogą e-mailową, na wskazany przez Klienta adres mailowy, które to potwierdzenie zawiera podsumowanie ustaleń telefonicznych. Pkt 4 tytułu „Zamówienia przez Sklep” stosuje się odpowiednio.
 6. Ponadto przy składaniu Zamówień przez Zakupolinię odpowiednie zastosowanie ma pkt 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 tytułu „Zamówienia przez Sklep”.

Sposoby płatności

 1. Płatność za Towar oraz Koszt dostawy może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:

a) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez BZWBK nr konta: PL 87 1090 1795 0000 0001 4149 8359,

b) Operatorem płatności PayU.

 1. Płatność za Towar oraz Koszt dostawy powinna być dokonana przez Klienta w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia.
 2. Formy płatności mogą ulec zmianie zgodnie z informacjami na stronie internetowej Sklepu.

Dostawa

 1. Sprzedawca będzie realizował dostawy Towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej według złożonych Zamówień za pośrednictwem przesyłki kurierskiej.
 2. Klient podczas odbioru przesyłki powinien sprawdzić ją dokładnie w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej w celu ustalenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem; w przypadku wystąpienia w/w nieprawidłowości należy zażądać od przedstawiciela firmy kurierskiej sporządzenia protokołu szkody wraz z dokumentacją zdjęciową, w którym powinno się odnotować informacje o oznaczeniach ostrzegawczych na zewnątrz opakowania (czy były nalepki „ostrożnie szkło”, „góra dół”, taśma klejąca lub firmowa), o zabezpieczeniu przesyłki z zewnątrz i wewnątrz opakowania (karton, wypełnienie) oraz informacje o uszkodzeniach (które elementy i w jaki sposób zostały uszkodzone); zaistniałe zdarzenie należy niezwłocznie zgłosić Spółce.
 3. Dostawa nie objemuje wniesienia towaru. Towar jest odstarczoany pod adres główny.
 4. Przewidywany termin realizacji dostawy to maksymalnie 16 dni roboczych od dnia przyjęcia Zamówienia do realizacji. W sytuacji gdy zamówiony Towar jest niedostępny w określonym przy potwierdzeniu Zamówienia terminie, Sprzedawca bezzwłocznie poinformuje Klienta o przewidywanym nowym czasie dostawy i możliwości odstąpienia przez Klienta od Umowy sprzedaży.
 5. Wysłanie zamówionego Towaru kurierem jest jednoznaczne z jego realizacją, a dostawa Towaru określa rozliczenie transakcji z Klientem.
 6. Wysyłka Towaru za granicę na terenie Unii Europejskiej jest możliwa – w tym celu przed złożeniem Zamówienia wymagany jest kontakt ze Sprzedawcą w celu wskazania przez Klienta wybranego i zamówionego przez niego dostawcy oraz ustalenia szczegółów dostawy. W takim przypadku Klient we własnym zakresie zawiera umowę z dostawcą oraz ponosi koszty dostawy.
 7. W przypadku Klienta który jest konsumentem po zawarciu Umowy sprzedaży zostanie przesłane mu w formie trwałego nośnika – cyfrowego pliku lub w formie papierowej potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie Towaru w przypadku gdy dane adresowe podane przez Klienta są błędne lub niepełne. Ponowne wysłanie zamówionego Towaru po otrzymaniu przez Sprzedawcę zwrotu przesyłki jest możliwe po dokonaniu ponownej wpłaty za wysyłkę oraz pokryciu kosztów związanych z dostarczeniem zwrotu. To samo dotyczy przypadku gdy Klient nie odbierze w terminie przesyłki i zostanie ona odesłana.

Zwrot towaru

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. nr 827.), Klientowi, który jest konsumentem i zawarł umowę na odległość, w stosunku do umów w wyniku których zobowiązanie konsumenta przekracza kwotę pięćdziesięciu złotych, przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 2. Zwracany Towar powinien posiadać oryginalne i niezniszczone opakowanie producenta, powinien być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania. Do zwracanego Towaru powinien być dołączony dowód jego zakupu oraz wszelkie inne przedmioty/dokumenty otrzymane przez Klienta w związku z zakupem Towaru. Brak spełnienia ww. warunków nie uzależnia jednak możliwości dokonania zwrotu Towaru.
 3. Zwracany Towar powinien być dostarczony Sprzedawcy na adres:

a) placówki handlowej sieci CERAMIKA OUTLET (lista placówek dostępna na ceramikaoutlet.pl) najbliższej dla Klienta

b) z którego zrealizowane zostało zamówienie przez Sprzedawcę,

c) wskazany w korespondencji mailowej od Sprzedawcy do zgłoszenia Klienta

oraz powinno być do niego załączone oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego wzór dostępny jest pod adresem ceramikaoutlet.pl w zakładce Zakupy / Regulamin. Brak spełnienia ww. warunków nie uzależnia jednak możliwości dokonania zwrotu Towaru.

 1. Zwrot Towaru nie może zostać dokonany w formie przesyłki za pobraniem.
 2. Klient powinien zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 3. Zapłacona przez Klienta należność zostanie zwrócona Klientowi niezwłocznie po otrzymaniu zwracanego Towaru i potwierdzeniu przez Sprzedawcę zasadności dokonania zwrotu. Zwrot uiszczonych należności dokonany będzie na wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy sprzedaży numer rachunku bankowego. W przypadku płatności uiszczonej za pośrednictwem firmy pośredniczącej w transakcji płatniczej dotyczącej Umowy sprzedaży (np. PayU), Sprzedawca może również dokonać zwrotu uiszczonych należności za pośrednictwem firmy pośredniczącej w transakcji płatniczej dotyczącej Umowy sprzedaży (np. PayU).
 4. W przypadku zwrotu Towaru, Klient płaci za jego transport do Sprzedawcy wg pełnych stawek transportowych.
 5. W sytuacji, gdy Klient zdecyduje się na zwrot Towaru w myśl niniejszego tytułu Umowę sprzedaży uważa się za nie byłą i w sytuacji gdy do sprzedaży wystawiona została faktura VAT, Klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu, która zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu Zamówienia. Za chwilę otrzymania faktury korygującej przez Klienta uznaje się chwilę doręczenia do Sprzedawcy potwierdzenia dostarczenia Klientowi wiadomości e-mail z fakturą korygującą na adres e-mail Klienta, przesyłanego przez program pocztowy Sprzedawcy.
 6. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje w przypadku:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

(UWAGA: Prawu do odstąpienia od umowy nie podlegają Towary wyprodukowane na indywidualne zamówienie Klienta).

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

d) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;

 1. W przypadku zwrotu lub reklamacji Towaru z Zamówienia, do którego dołączony był gratis promocyjny, Klient zobowiązany jest zwrócić także przedmiotowy gratis. W przypadku odmowy zwrotu gratisu, Sprzedawca zwróci Klientowi Cenę zwróconych lub zareklamowanych Towarów, pomniejszoną o wartość gratisu – zgodnie z jego wartością.

Reklamacje

 1. Do reklamacji Towarów zakupionych w Sklepie , zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Jeżeli zakupiony wysyłkowo Towar zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Sprzedawca. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Sprzedawcę, który stwierdzi czy usterka wynikła z wady tkwiącej uprzednio w Towarze.
 3. W sytuacji zakupu Towaru przez konsumenta zastosowanie będzie mieć ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) nakładająca odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi, tj. z tytułu wad rzeczy sprzedanej. W myśl ww. ustawy, Sprzedawca nie odpowiada z tytułu rękojmi, gdy Klient o wadzie Towaru wiedział w chwili zawarcia Umowy sprzedaży. Klient ma możliwość domagania się obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest istotna, może również żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów. W takim przypadku Sprzedawca rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia jej wpłynięcia. Zwrot ewentualnych należności wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi dokonany będzie na wskazany przez Klienta w formularzu reklamacyjnym numer rachunku bankowego, bądź na rachunek bankowy służący do wykonania przez Klienta Umowy sprzedaży. W przypadku płatności uiszczonej za pośrednictwem firmy pośredniczącej w transakcji płatniczej dotyczącej Umowy sprzedaży (np. PayU), Sprzedawca może również dokonać zwrotu uiszczonych należności za pośrednictwem firmy pośredniczącej w transakcji płatniczej dotyczącej Umowy sprzedaży (np. PayU).
 4. Zgłoszenie reklamacji, rozpocząć należy nawiązaniem kontaktu z obsługą Sprzedawcy pod adresem e-mail: kontakt@ceramikaoutlet.pl, lub nr telefonu +48 609 079 302 i podaniem przyczyny reklamacji. Następnie po ustaleniu z konsultantem sposobu wysyłki – odesłanie na adres z którego nadany został Towar wraz z informacją identyfikującą zakup i opisem stwierdzonych wad lub niezgodności z Umową sprzedaży.
 5. Przesłany w ramach reklamacji Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające jego bezpieczny transport. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu. Do przesłanego Towaru powinien być dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną informacją od kiedy dana usterka występuje. Powyższe umożliwi szybszą realizację danej reklamacji. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz tryb reklamowania (z tytułu rękojmi lub gwarancji). Do reklamowanego Towaru należy dołączyć oryginał bądź kserokopię gwarancji, jeżeli została wydana oraz dokument zakupu.
 6. Pisemna reklamacja powinna być zgłoszona na adres placówki handlowej sieci CERAMIKA OUTLET lub na adres mailowy kontakt@ceramikaoutlet.pl.
 7. Jeżeli dostarczony w ramach reklamacji Towar okaże się pozbawiony wad, koszty jego przesyłki oraz uzasadnione koszty diagnostyki poniesie Klient.

Postanowienia końcowe

 1. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Klient akceptując niniejszy regulamin i zaznaczając stosowną opcję w formularzu Zamówienia („zamawiam jako firma”) zgłasza jednocześnie żądanie wystawienia faktury VAT, dokumentującej dokonaną na jego rzecz sprzedaż.
 2. W sytuacjach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, gdy zachodzi konieczność skorygowania wcześniej wystawionej faktury VAT, Klientowi zostanie wystawiona stosowna faktura korygująca, która zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu Zamówienia. Za chwilę otrzymania faktury korygującej przez Klienta uznaje się chwilę doręczenia do Sprzedawcy potwierdzenia dostarczenia Klientowi wiadomości e-mail z fakturą korygującą na adres e-mail Klienta, przesyłanego przez program pocztowy Sprzedawcy. W przypadku zmiany przez Klienta adresu e-mail Klient zobowiązany jest do poinformowania Sprzedawcy o tej zmianie.
 3. W sytuacjach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, zwrot ewentualnych należności na rzecz Klienta przez Sprzedawcę dokonany będzie na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego, bądź na rachunek bankowy służący do wykonania przez Klienta Umowy sprzedaży. W przypadku płatności uiszczonej za pośrednictwem firmy pośredniczącej w transakcji płatniczej dotyczącej Umowy sprzedaży (np. PayU), Sprzedawca może również dokonać zwrotu uiszczonych należności za pośrednictwem firmy pośredniczącej w transakcji płatniczej dotyczącej Umowy sprzedaży (np. PayU).
 4. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw, a w odniesieniu do Klientów, którzy są konsumentami również Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. nr 827).
 5. Sprzedawca stosuje przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), a także przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 1219).
 6. Szczegółowe czynności związane z realizacją usług w Sklepie, nie wymienione w niniejszym regulaminie, są opisane w pozostałych częściach serwisu internetowego ceramikaoutlet.pl i stanowią integralną część niniejszego regulaminu.
 7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem ceramikaoutlet.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.